ජනවාරි 10, 2010

දවස පට ගත්තේ මහා කම්මැලි විදියට. කරන්න කියල දේකුත් නෑ. ඔහේ කියව කියව හිටියා. ෆිල්ම් එකක් බලන්න කියල හිතුවත් හරියන එකක් හම්බ උනේ නෑ බලන්න. මහා මූසල දවසක්. පත්තරේ ගත්තත් කියවන්න ඒකෙත් බලන්න දෙයක් නෑ. බ්ලොග් වලත් බලන්න කියල දෙයක් නෑ. හපොයි මෙහෙම දවස්.

Powered by Blogger